199601024340 (396692-T)
CCK Fresh Mart (Samarahan-Samarindah) relocates to new premises

CCK Fresh Mart Samarindah (Samarahan, Sarawak) relocated at Bandar Riyal, Kota Samarahan is opened now.

IMG-20200818-WA0013

IMG-20200818-WA0011

IMG-20200818-WA0017

Location: https://goo.gl/maps/iuHKzaoxpX3jMNcL6SamarindahMap